فایل word بررسي رابطه معنويت و سلامت روان کارکنان فرماندهي مرزباني استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه معنويت و سلامت روان کارکنان فرماندهي مرزباني استان گلستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقدمه: معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است و معنویت در کار، یک عنصر الهام بخش و برانگیزانندهبرای نیروی انسانی به شمار می رود. با توجه به اینکه منابع انسانی در افزایش توانمندی سازمان نقشکلیدی دارند از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معنویت و سلامت روان در کارکنان فرماندهیمرزبانی استان گلستان جهت پیش بینی عوامل موثر در ارتقای توانمندی آنها در محیط کاری است. روش:روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن تمامی کارکنان فرماندهی مرزبانی استانگلستان در سال 1395 بود که از بین آنها 63 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخابشدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های معنویت و سلامت و روان استفاده شد. داده های جمعآوری شده با استفاده از آزمون آماری ضریب پیرسون، تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادمتغیر معنویت توسط متغیر سلامت روان تا حدودی قابل پیش بینی است به طوری که بین معنویت وسلامت روان و خرده مقیاس های آن ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تیجه گیری: با توجه به نتایجحاصل شده می توان گفت ،تلاش در جهت افزایش باورهای مذهبی در زندگی و محیط کاری کارکنان،نتایج موثری بر توانمندی محیط های درون سازمانی فرماندهی مرزبانی استان گلستان خواهد داشت.

لینک کمکی