فایل word بررسي رابطه کيفيت زندگي با سرمايه اجتماعي و چش مانداز زمان در بيماران نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه کيفيت زندگي با سرمايه اجتماعي و چش مانداز زمان در بيماران نابارور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش مقایسه اضطراب در بین فرزندان خانواده های طلاق، تک سرپرست و دارای هردو والد در کمیته امدادشهرستان ملارد بود. پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه فرزندان دختر 15 تا25 سال تحت پوشش کمیته امداد شهر ملارد در سال 1395 بودند شیوه انتخاب نمونه بصورت تصادفی انتخاب شده اند.آزمودنی ها در کل به تعداد 90 نفر بودند که 30 نفر از فرزندان طلاق، 30 نفر از فرزندان تک سرپرست و 30 نفر از فرزنداندارای هردو والد در هرگروه را تشکیل دادند از پرسشنامه اضطراب کتل برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برایتوصیف ویژگی های نمونه از جداول متناسب با شاخص های آمار توصیفی استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهشحاضر از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که اضطراب در بین فرزندان خانواده های طلاق،تک سرپرست و دارای هردو والد در کمیته امداد شهرستان ملارد تفاوت معنیداری ندارند. می توان گفت که وضعیتسرپرستی فرزندان تاثیری بر اضطراب آنان ندارد.

لینک کمکی