فایل word بررسي رابطه کيفيت ارگاسم با نوع ازدواج سنتي و مدرن به تفکيک شاخص هاي ارگاسم در زنان و مردان مراجعه کننده به سراي محلات منطقه 8 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه کيفيت ارگاسم با نوع ازدواج سنتي و مدرن به تفکيک شاخص هاي ارگاسم در زنان و مردان مراجعه کننده به سراي محلات منطقه 8 تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کیفیت ارگاسم با نوع ازدواج سنتی و مدرن به تفکیک شاخص های ارگاسم در زنان و مردان(مراجعه کننده به سرای محلات منطقه 8 تهران) بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه زنان و مردانی که زوج بوده و با روشپیمایشی و نمونه گیری تصادفی ساده، به سرای محلات منطقه 8 شهر تهران مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعاتلازم از نمونه ای با حجم 220 زوج و با بهره گیری از ابزارهای پژوهش (پرسشنامه عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه عملکرد نعوظمردان) گردآوری شد. نتایج فرضیه های مبتنی بر وجود تفاوت در کیفیت ارگاسم زنان و کیفیت ارگاسم مردان با نوع ازدواج سنتیو مدرن نشان داد که سطح معناداری برای عملکرد کلی نعوظ وشاخص های آن کمتر از 0/05 بود. کارکرد اوج لذت جنسی رضایتمندی از تماس جنسی در ازدواج سنتی به صورت معناداری بیشتر از ازدواج مدرن بود. ولی کیفیت ارگاسم، رضایتمندی ازتماس جنسی، وکارکرد نعوظ در ازدواج مدرن به صورت معناداری بیشتر از ازدواج سنتی بود. سطح معناداری به جز برای شاخصهای رضایتمندی و ارگاسم برای عملکرد کلی جنسی و بقیه شاخص های آن کمتر از 0/05 بود. عملکرد کلی جنسی، تحریک روانی، میل جنسی، رطوبت ودرد جنسی در ازدواج مدرن به صورت معناداری بیشتر ازازدواج سنتی بود. بنابراین سطح معناداریهای بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری در مورد همه متغیرها بیانگر آن بود که تفاوت بین کیفیت ارگاسم زوجین در زنانو مردان با نوع ازدواج سنتی و مدرن به تفکیک شاخص های ارگاسم معنادار است.

لینک کمکی