فایل word بررسي رابطه کمال گرايي و اهمال گرايي تحصيلي در دانشجويان پيام نور کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه کمال گرايي و اهمال گرايي تحصيلي در دانشجويان پيام نور کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کمالگرایی با اهمال کاری تحصیلی انجام گرفت. به این منظور از بین دانشجویان مقطع کارشناسیدانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395، 300 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس ارزیابی اهمال کاری سولومون و راث بلوم (1984)، ومقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (1990) استفادهگردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و اهمالکاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش قابل کاربرد در بحث کاهش تعلل ورزی دانشجویان می باشد.

لینک کمکی