فایل word بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با فراشناخت وافسردگي دردانشجويان پيام نورکرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با فراشناخت وافسردگي دردانشجويان پيام نورکرمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربه بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با فراشناخت و افسردگی در دانشجویان پیامنورکرمان در سال تحصیلی 93-94 پرداخته است. روش تحقیق: نمونه تحقیق 149 نفر از دانشجویان پیام نوربود. ابزارمورد استفاده پرسشنامه فراشناخت-پرسشنامهافسردگی- وپرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه بک استفاده شده است.برای تحلیل نتایج از آمار توصیفیمیانگین وانحراف معیار وآمار استنباطی رگرسیون خطی ونرم افزار spss16 استفاده شد. سوال های تحقیق: 1- آیا طرحواره های ناسازگار اولیه قادر به پیشبینی فراشناخت در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان، می باشند 2. آیا طرحواره های ناسازگار اولیه قادر به پیشبینی افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان، می باشند

لینک کمکی