فایل word بررسي رابطه رضايت جنسي با تعهد به زندگي زوجين شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رضايت جنسي با تعهد به زندگي زوجين شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ازدواج پیمان مقدسی است که از طریق آن خانواده تشکیل شود و تقریبا از ابتدای زندگی انسان در تمام زمانمکان ها و زمان ها در میان اقوام ملل و جوامع وجود داشته و مورد تاکید بیشت ر ادیان است بوده .آنرا پیوندیمطلوب دانسته و معنای انسانی به زندگی افراد می بخشد.عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی انسان ها است که فقدانتامین آن خود را با علایم و عوارض دیگری نظیرناراحتیهای جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی وحتی طلاق نشان میدهد. پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطه رضایت جنسی با تعهد زوجین شهر کرمانشاه درسال 1395 انجام گرفته است، یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه ی آماری شامل کلیه یزوجین شهرکرمانشاه و نمونه ی مورد نظر شامل (100 نفر) زوج 50 است بودند، که به صورت خوشه ای دو مرحله ای ازبین پرونده های بهداشتی خانواده های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بهطور تصادفی انتخاب شدند.درجمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی تعهد زناشویی و رضایت جنسی هنجارمند استاندارد،شامل پرسشنامه رضایتجنسی هادسون و پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز استفاده شد .جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگیپیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد. P<0/001 و r=0/47؛ 8)یافته ها نتایج نشان داد که بین رضایت جنسی و تعهد زناشویی رابطه ی معنی داری وجود دارد. در این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم معنی داری بین میانگین نمره ی تعهد زناشویی با میانگین نمره ی رضایت جنسی در مردان نشان می دهد. (p=0/001 – r=0/634). اما آزمون فوق هیچ ارتباط معنی داری بین میانگین نمره ی تعهد زناشویی با میانگین نمرهی رضایت جنسی در زنان نشان نداد. (p=0/93 –r=0/312). در نهایت نشان داده شدکه بین میانگین نمره ی تعهد زناشویی با میانگین نمرهی رضایت جنسی در دو جنس ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد (p=0/001 –r=0//475). وهمجنین نشان داده شد بین رضایت جنسی و تعهد به همسر هم رابطه معنا داری وجود دارد. (0/023). و نشان داده شد بین رضایت جنسی و میزان تعهد به ازدواج هم رابطه معنا داری وجود دارد. (0/015). و درنهایت نتایج مشخص کرد که بین رضایت جنسی و احساس تعهد هم رابطه معناداری وجود دارد (0/044). بدین معنی هرچه میزان رضایت جنسی بالا باشد احتمال قوی تری وجود دارد که زوجین در رابطه زناشویی متعهد تر باشند ورابطه بادوام تری چه از لحاظ طلاق و یا خیانت زنا شویی داشته باشند.نتیجه گیری:ارتقا در رضایت جنسی میتواند در افزایش تعهد زناشویی نقش موثری داشته باشد.

لینک کمکی