فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني وتفکر انتقادي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني وتفکر انتقادي در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان بوده و روشی که در آن به کاررفته،توصیفی از نوع همبسته و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور زرین شهر بود.حجم نمونه برابر 80 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و نیز ابزار اندازه گیری آن پرسشنامههوش هیجانی پیترایدزوفاونهام (2002) و پرسشنامه محقق ساخته تفکر انتقادی بود که داده های حاصل با استفاده ازروشهای آماری ضریب همبستگی، آزمون t مستقل و آزمون f در سطح آمار استنباطی و شاخص های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و جداول در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد بین مولفه های خوش بینی، مهارتهای اجتماعی، کنترل عواطف، مولفه ادراک عواطف خود و دیگران ازهوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان همبستگی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی