فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تاب آوري بر مديريت تعارض در بين معلمان زن مقطع دبيرستان منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تاب آوري بر مديريت تعارض در بين معلمان زن مقطع دبيرستان منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب آوری بر مدیریت تعارض در بین معلمان زن مقطعدبیرستان انجام گرفت .جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان زن در مقطع دبیرستان (اعم از دولتی و غیرانتفاعی)منطقه 18 شهر تهران آموزش و پرورش شهر تهران که در نیمه دوم سال 1395 شاغل بوده اند. روش پژوهشبه کار گرفته شده همبستگی بوده است. با روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای شامل 102 نفر از معلمانانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه رابینز (برای مدیریت تعارض) با پایایی 81 درصدو سایبر یا شرینگ (برای هوش هیجانی) با پایایی 84 درصد و، کانر و دیویدسون (برای تاب آوری با روایای 87درصد و پایایی 89 درصد بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که رابطه مثبتو معناداری بین تاب آوری و هوش هیجانی و مدیریت تعارض وجود دارد.

لینک کمکی