فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي هويت با رانندگي پرخاشگرانه در رانندگان تاکسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي هويت با رانندگي پرخاشگرانه در رانندگان تاکسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :45

چکیده مقاله:

عموما در تعاملات اجتماعی و روابط بین فردی، مساله ترافیک و رانندگی در شهر به عنوان یکی از مولفه های مهمزندگی شهری مورد توجه است چرا که مشکل ترافیک و رانندگی های تهاجمی و پیامدهای ناشی از آن به ویژه در مناطقشهری، حیاط فردی و زندگی اجتماعی همگان را متاثر می کند. امروزه در غالب کشورهای پیشرفته به لحاظ اهمیت و نقشفرهنگ پذیری و ویژگی های شخصیتی افراد در رانندگی، تقویت قانون مداری و پیشگیری از حوادث و سوانح خیابانی و جاده ایهمچنین حوادث ناشی از رانندگی های پرخاشگرانه، بیشترین توجه به روانشناسی رانندگی معطوف می شود. در جامعه پیچیدهو ماشینی امروز مشکلات بسیاری وجود دارد که ممکن است باعث برانگیخته شدن خشم افراد شود و نتیجه آن پرخاشگریاست. رانندگی پرخاشگرانه زیرمجموعه ای از این رفتارها ست که باعث آسیب رساندن به خود یا سایر افراد جامعه، شکستنهنجارهای اجتماعی و تجاوز به حقوق اجتماعی افراد می شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی وسبک های هویتی با رانندگی پرخاشگرانه در رانندگان تاکسی پرداخته است. به همین منظور نمونه ای با حجم 400 نفر ازرانندگان تاکسی به شیوه نمونه گیری در د سترس و داوطلبانه انتخاب شدند. پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب ر ضایتآزمودنی ها پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نیو، سبک های هویت و ابراز خشم رانندگی درباره آنها اجرا شد. از شرایطشرکت در پژوهش راننده تاکسی خطی بودن، دارا بودن سابقه تصادف طی دو سال گذشته، از خش خوردگی اتومبیل تا سابقهسایر تصادفات و حتی تصادفات منجر به فوت دیگری و این که عامل تصادف خود راننده تاکسی توسط قانون شناخته شدهبا شد. تحلیل داده های پژوهش به و سیله شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و سبکهای هویتی با رانندگی پرخاشگرانه رانندگان تاکسی رابطه وجود دارد و این دو متغییر توان پیش بینی رانندگی پرخاشگرانهرانندگان تاکسی را دارند.

لینک کمکی