فایل word بررسي رابطه بين نگراني از تصوير بدني با کاهش افسردگي، اضطراب و تنيدگي در دانشجويان دانشگاه يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نگراني از تصوير بدني با کاهش افسردگي، اضطراب و تنيدگي در دانشجويان دانشگاه يزد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل نگرانی از تصویر بدنی با کاهش افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان دانشگاه یزد می باشد.این تحقیق به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد است که با استفاده از فرمول کوکران 170 نفر به عنوان نمونه شناسهایی و به روشنمونه گیرپ تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. جه سنجش متغیرهاپ ملاک از مقیاس 21 سوالی افسردگی- اضطراب - تنیدگی (DASS) آنتونی و همکاران (1998) استفاده شده است و جهت سنجش متغیر پیش بین از پرسشنامه نگرانی ازتصویر بدنی لیتلتون و همکاران استفاده گردید. روایی پرسشنامه براساس نظر کارشناسان مورد تایید و پایایی تحقیق براساسضریب آلفاپ کرونباخ برای هر یک از متغیرها بیشتر از 70 درصد و برای کل پرسشنامه 0/936 بدست آمد، که نشان دهندهپایایی مناسب است. یافته هاپ تحقیق نشان داد که بین نگرانی از تصویر بدنی با متغیرهاپ ملاک همبستگی بالای 40 درصدوجود دارد، همچنین ارزیابی ضریب رگرسیون چندگانه براپ نگرانی از تصویر بدنی ومتغیرهاپ ملاک بیانگر آن است که باافزایش یک انحراف استاندارد بر نمره های نگرانی از تصویر بدنی، میزان افسردگی 0/353، اضطراب 0/463 و تنیدگی 0/633 انحراف استاندارد افزایش می یابد که این رابطه در سطح 0/05 معنی دار می باشد. در آخر نیز به ذکر پیشنهادهایی پرداخته شد.

لینک کمکی