فایل word بررسي رابطه بين ميزان کورتيزول با کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ميزان کورتيزول با کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رشد روز افزون سرطان پستان در چند دهه اخیر و اثرات زیان بار آن بر تمامی ابعاد جسمی، عاطفی، روانی، اجتماعی واقتصادی سبب شده است که علاوه بر مردم، توجه متخصصان نیز بیش از پیش به این بیماری معطوف شود و آنها این نوع ازسرطان را یک مشکل بهداشتی عمده قرن معرفی کنند. هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه میزان کورتیزول با کیفیت زندگیزنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان گرگان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه تحقیق بیماران زنمبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک های شهرستان گرگان بود و تعداد 75 نفر نمونه به شیوه دردسترس انتخابشد. با حضور در کلینیک های انکولوژی، توسط محقق پرسشنامه کیییت زندگی QLQ-C30؛ (1986) تکمیل و نیز میزان کورتیزول بزاقی مربوط به بیماران سرطان پستان (درجه 1 و 2 سرطان) اندازه گیری شد. مطابق یافته ها رابطه ای بینمیزان کورتیزول با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مشاهده نگردید.

لینک کمکی