فایل word بررسي رابطه بين سبک هاي دفاعي و رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين سبک هاي دفاعي و رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبکهای دفاعی با رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان زن شهرداری تهران در سال 1395 بودند. 130 نفر به روشنمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. از پرسشنامه های سبک های دفاعی اندروز، سینگ و بوند (1993) و رضایتزناشویی اینریچ (1989) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آماراستنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. نتایج نشان داد که بین سبک دفاعی رشدیافته ورضایت زناشویی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. بین سبک دفاعی رشدنایافته و روان آزرده با رضایت زناشویی رابطهمنفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های دفاعی قادر به پیش بینیواریانس رضایت زناشویی می باشند.

لینک کمکی