فایل word بررسي رابطه بين ذهن آگاهي با کاهش افسردگي، اضطراب و تنيدگي دانشجويان دانشگاه اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ذهن آگاهي با کاهش افسردگي، اضطراب و تنيدگي دانشجويان دانشگاه اراک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به شیوع بالای افسردگی، اضطراب و تنیدگی در دانشجویان و همچنین تاثیر منفی آن بر روی عملکرد پیشرفتتحصیلی آنها، توجه به بهبود آن ضروری است. شژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ذهن اگاهی با کاهش افسردگی،اضطراب و تنیدگی دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. جامعه آماری این شژوهش شامل ککیه دانشجویان کارشناسی سالاول دانشگاه اراک می باشند، که براساس فرمول نمونه گیری جامعه کوکران 120 نفر به روش خوشه ای دومرحله ای انتخابگردید و به تعداد آنها پرسشنامه توزیع گردید. جهت سنجش ذهن آگاهی از پرسشنامه ذهن آگاهی مقیاس خودسنجی 39آیتمی بایر و همراران (2006) و جهت سنجش متغیرهای ملاک از مقیاس 21 سوالی افسردگی- اضطراب- تنیدگی(DASS) آنتونی و همکاران (1998) استفاده شده است. یافته های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همه متغیرها با هم همبستگی نسبتا بالایی را نشان می دهد،همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ضریب رگرسیون برای ذهن آگاهی ومتغیرهای ملاک بیانگر آن است که با افرایش یکانحراف استاندارد بر نمره های ذهن آگاهی، میزان افسردگی 0/353، اضطراب 0/463 و تنیدگی 0/633 انحراف استاندارد کاهش می یابد که این رابطه در سطح 0/05 معنی دار می باشد. در آخر نیز به ذکر پیشنهادات و محدودیت های چند ازتحقیق حاضر پرداخته شده است.

لینک کمکی