فایل word بررسي رابطه بين درگيري تحصيلي و فرسودگي در مدرسه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين درگيري تحصيلي و فرسودگي در مدرسه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و فرسودگی در تکالیف مدرسه در بین دانش آموزان دوره اول متتوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 بود. پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود کهبه روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 389 نف به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزارگرداوری داده ها شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو و همکاران (2009) و درگیری درتکالیف مدرسه سالملا-آرو و همکاران (2012) استفاده شد. برای توصیف داده ها از شاخص های توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و برای تحلیل داده های از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) استفاده شد. نتایج نشان داد بین درگیری تحصیلی وفرسودگی در مدرسه رابطه منفی و معناداری وجود دارد، لذا توجه به درگیری تحصیلی دانش آموران درمدارس یکی از ضرورت های پژوهش محسوب می شود.

لینک کمکی