فایل word بررسي رابطه بين تحمل استرس و ميزان افسردگي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين تحمل استرس و ميزان افسردگي در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تحمل استرس و میزان افسردگی در دانشیجویان دانشگاه پیام نور ایذهانجام پذیرفت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانشیجویان دانشگاه پیام نور واحد ایذه که در سالتحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. از این تعداد 60 نفر از دانشجویان بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه اصلی انتخاب شدند. طرح تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار مورداستفاده این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه تحمل استرس لازاروس بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمرات و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی استیودنت (گروه های مستقل) استفاده شد. همچنین از نرم افزار SPSS نسخه 21 جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. سطح معناداری در تمامی فرضیه ها =0/05 در نظر گرفته شد.نتایج بدست آمده نشان داد بین تحمل استرس و میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه رابطه معناداری وجود دارد (r=0/75 و p<0/001).

لینک کمکی