فایل word بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و از نوعهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان زن شهرداری تهران در سال 1395 بودند. 130 نفر به روشنمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. از پرسشنامه های الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) و رضایتزناشویی اینریچ (1989) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آماراستنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. نتایج نشان داد که بین الگو ارتباطی توقع/ کنارهگیری و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. بین الگو ارتباطی سازنده متقابل و رضایت زناشویی رابطهمثبت و معنی داری وجود دارد. بین الگو ارتباطی اجتناب متقابل و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که الگوهای ارتباطی قادر به پیش بینی واریانس رضایت زناشویی می باشند.

لینک کمکی