فایل word بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قايم شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قايم شهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، فایل word بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قايم شهر در سال تحصیلی 1396-1395 بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان قایمشهر که تعداد آنها حدود 3568 نفر می باشد، که به روش نمونه گیری خوشه ای به تعداد 237 نفر به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه - اعتیاد به اینترنت یانگ- آزمون افسردگی بک استفاده شد که دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، برای تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج نشان داد: بین مولفه ی اعتیاد به اینترنت با افسردگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی دانش آموزانی که اعتیاد به اینترنت بالایی دارند، افسردگی بیشتری را تجربه می کنند یا بالعکس.

لینک کمکی