فایل word بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قايمشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قايمشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبیرستان هایقایمشهر در سال تحصیلی 1396-1395 بوده است. روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستانشهرستان قایمشهر که تعداد آنها حدود 3568 نفرمی باشد.که به روش نمونه گیریخوشه ای به تعداد 237 نفر به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گرداوری اطلاعات از سه پرسشنامه - اعتیادبه اینترنت یانگ و آزمون اضطراب امتحان فریدمن ا ستفاده شد.که دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند،برای تحلیلداده ها از روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.نتایج نشان داد: بین مولفه ی اعتیادبه اینترنت با افسردگی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی دانش آموزانی که اعتیاد به اینترنتبالایی دارند، اضطراب به امتحان بیشتری را تجربه می کنند.

لینک کمکی