فایل word بررسي رابطه بين اضطراب مرگ و نگرش، به زندگي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين اضطراب مرگ و نگرش، به زندگي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد کرج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین اضطراب مرگ ونگرش به زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستانرضوانشهر، انجام پذیرفت. روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی و در قالب طرحی همبستگی در سال 1394 بر روی یک نمونه100 نفری (N=100) از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان رضوانشهر صورت پذیرفت. به منظور انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد، با توجه به ماهیت پژوهش روش جمع آوری داده ها پیمایشی بود و جهت گردآوری اطلاعاتاز پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه نگرش به زندگی، چک لیست شاخص دموگرافیک استفاده شد. همچنین به منظورتحلیل داده ها ازآزمون تی مستقل برای تفاوت میزان نگرش به زندگی و آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین متغیرهااستفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان اضطراب مرگ ونگرش به زندگی دانشجویان رابطهمعناداری وجود دارد. همچنین بین میزان اضطراب مرگ دانشجویان با نگرش به زندگی بالا ونگرش به زندگی پایین تفاوتوجود دارد (p<0.05). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه همسو با پیشینه پژوهشی گویای اثر گذاری شاخص اضطراب مرگ و نگرش بالا و پایین نسبت به زندگی وجود دارد.

لینک کمکی