فایل word بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و سبک هاي تفکر با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و سبک هاي تفکر با پيشرفت تحصيلي دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، فایل word بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و سبک هاي تفکر با پيشرفت تحصيلي دانشجويان می باشد. جامعه آماریپژوهش را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان تبریز تشکیل می داد که با استفاده از نمونه در دسترس، تعداد140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (AMT)و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون t دو گروهیمستقل،آزمون f لون برای همگنی واریانسها،آزمون ضریب همبستگی پیرسون،آزمون واریانس یک راهه،و در نهایت از آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. هم چنینمیان سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری یافت شد. نیز یافته ها نشان داد که بین دانشجویان دارای سبک هایمختلف تفکر از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی