فایل word بررسي رابطه استرس با کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه استرس با کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه استرس با کیفیت زندگی زنان مبتتلا به سرطان پستان در شهرستان گرگان بود. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه تحقیق بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک هایشهرستان گرگان بود و تعداد 75 نفر نمونه به شیوه دردسترس انتخاب شد. با حضور در کلینیک های انکولوژی، توسط محقق پرسشنامه های کیفیت زندگی QLQ-C30؛ (1986) و استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) تکمیل شد. نتایج نشان داد بین استرس با کیفیت زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به رابطه استرس با کیفیتزندگی توصیه می شود از طریق برنامه ها آموزشی مدون به این بیماران کمک شود که بتوانند میزان استرس را از اینطریق کاهش دهند در نتیجه باعث بهبودی کیفیت زندگی آنان شود.

لینک کمکی