فایل word بررسي رابطه ابعاد الگوهاي ارتباط استاد– دانشجو و مولفه هاي فرسودگي تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ابعاد الگوهاي ارتباط استاد– دانشجو و مولفه هاي فرسودگي تحصيلي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل word بررسي رابطه ابعاد الگوهاي ارتباط استاد– دانشجو و مولفه هاي فرسودگي تحصيلي وهمچنین قدرت پیشبینی کنندگی ابعاد الگوهای ارتباط استاد– دانشجو برای مولفه های فرسودگی تحصیلی دانشجویانبوده است. به همین منظور، از بین دانشجویان دختر و پسر رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه شیراز تعداد 200دانشجوی مقطع کارشناسی به روش خوشه ای بر اساس تصادف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهفرسودگی تحصیلی (برسو، سالانووا و اسکافلی، 1997) و ابزار الگوی ارتباطات استادان (سو، 2002) استفاده شد. برایتجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بعد جهت گیری گفت و شنود به طور معنادار و منفی و بعد جهت گیری همنوایی به طور معنادار و مثبت مولفه های خستگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی را پیش بینی میکنند. همچنین جهت گیری گفت و شنود به طور معنادار و منفی مولفه کارآمدی پایین (ناکارآمدی) را در حالی پیش بینیمی کند که بعد جهت گیری همنوایی قادر به پیش بینی معنادار این مولفه نیست.

لینک کمکی