فایل word بررسي تفاوت کيفيت زندگي و اميد به زندگي در افراد فاقد کار و شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تفاوت کيفيت زندگي و اميد به زندگي در افراد فاقد کار و شاغل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش فایل word بررسي تفاوت کيفيت زندگي و اميد به زندگي در افراد فاقد کار و شاغل بود. روش تحقیق از نوععلی- مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارگران فصلی و افراد شاغل 22 تا 44 سال شهرتهران در سال 1395 را تشکیل دادند. 300 نفر کارگر فصلی و 300 نفر شاغل به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایانتخاب شدند. از پرسشنامه های کیفیت زندگی توسط سازمان بهداشت جهانی (1993) و امید توسط اشنایدر، هریس،آندرسون، هولران، ایروینگ و سیگمون (1991) استفاده شد. داده ها با تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدهاست. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی در افراد فاقد کار و شاغل تفاوت وجود دارد. بین امید به زندگی در افراد فاقدکار و شاغل تفاوت وجود دارد. در مجموع میتوان گفت کیفیت و امید به زندگی افراد فاقدکار بالاتر از افراد شاغل بود.

لینک کمکی