فایل word بررسي تفاوت افسردگي خلقي و اضطراب در افراد فاقد کار و شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تفاوت افسردگي خلقي و اضطراب در افراد فاقد کار و شاغل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش فایل word بررسي تفاوت افسردگي خلقي و اضطراب در افراد فاقد کار و شاغل بود. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارگران فصلی و افراد شاغل 22 تا 44 سال شهر تهران درسال 1395 را تشکیل دادند. 300 نفر کارگر فصلی و 300 نفر شاغل به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخابشدند. از پرسشنامه های پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم دابسون و محمدخانی (2004) و اضطراب بک (1967)استفاده شد. داده ها با تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که بین افسردگی خلقی درافراد فاقد کار و شاغل تفاوت وجود دارد. بین اضطراب در افراد فاقد کار و شاغل تفاوت وجود دارد. در مجموع می توان گفتافسردگی خلقی و اضطراب افراد فاقدکار بالاتر از افراد شاغل بود.

لینک کمکی