فایل word بررسي تاثيرآموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر مهارت هاي حل مسيله ي دانش آموزان دختر دوره ي اول متوسطه شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيرآموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر مهارت هاي حل مسيله ي دانش آموزان دختر دوره ي اول متوسطه شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های حل مسیلهی دانش آموزان دختر دورهاول متوسطه شهر کرمانشاه بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره اول متوسطه مشغول به تحصیل در سال 95-1394 در شهر کرمانشاه بود که از میان آنان دو کلاس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه حل مسیله هپنر بود. آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در هشت جلسه 90 دقیقه ای انجام گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش مهارت های حل مسیله ی دانش آموزان می شود. بر این اساس به معلمان پیشنهاد می شود در طول دوره آموزش خود، به آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانش آموزان مبادرت ورزند به خصوص دانش آموزانی که دچار ضعف در یادگیری هستند و به چگونگی یادگیری و افزایش مهارتهای یادگیری دانش آموزان توجه کنند.

لینک کمکی