فایل word بررسي تاثير يادگيري موسيقي کلاسيک غربي بر حالت فراشناختي دانش آموزان دوره دوم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير يادگيري موسيقي کلاسيک غربي بر حالت فراشناختي دانش آموزان دوره دوم متوسطه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری موسیقی کلاسیک غربی بر حالت فراشناختی دانش آموزان دوره دوممتوسطه انجام گرفت.روش: این پژوهش یک مطالعه آزمایشی از نوع طرحهای پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است.شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 40 دانشآموز دختر دوره دوم متوسطه و 40 دانشآموز پسر دوره دوم متوسطه بودند کهجهت یادگیری موسیقی به آموزشگاه های آزاد شهر گرگان مراجعه کرده بودند. پس از گمارش تصادفی مشارکت کنندگان بهگروه های آزمایش و کنترل، پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی به عنوان پیش آزمون به هر دو گروه ارایه شد. گروهآزمایش هفته ای یک جلسه و هر جلسه یک ساعت، آموزش ساختار فوگ های یوهان سباستین باخ و نحوه اجرای آنها برروی ساز را دریافت نمود . گروه کنترل نیز هفتهای یک جلسه و هر جلسه یک ساعت، آموزش عادی موسیقی را دریافتکردند. در پایان 12 جلسه، پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی به عنوان پس آزمون به هر دو گروه ارایه شد.یافته ها: تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس نشان داد که یادگیری موسیقی کلاسیک غربی بر هر یک از چهار مولفهحالت فراشناختی در گروه آزمایش تاثیر گذار بود. همچنین تفاوت معناداری بین دختران و پسران درحالت فراشناختی وجودداشت، اما تعامل گروه و جنسیت معنادار نبود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که یادگیری موسیقی کلاسیک غربی بر حالت فراشناختی نمونه مورد نظرتاثیرگذار بود.

لینک کمکی