فایل word بررسي تاثير شبکه ي اجتماعي تلگرام بر ارزشهاي اجتماعي و مذهبي (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير شبکه ي اجتماعي تلگرام بر ارزشهاي اجتماعي و مذهبي (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر شبکه ی اجتماعی تلگرام بر ارزش های اجتماعی و مذهبی دانشجویان کاربر در اینشبکه مجازی می باشد. این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعهآماری پژوهش حاضر را دانشجویان کاربر شبکه اجتماعی تلگرام دانشگاه اصفهان را تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه براساس نظر کارشناسان مورد تایید و پایایی تحقیق براساس ضریب آلفایکرونباخ برای هر یک از متغیرها بیشتر از 70 درصد و برای کل پرسشنامه 0/936 بدست آمد، که نشان دهنده پایایی مناسب است. یافته های تحقیق نشان داد که بین وابستگی دانشجویان به تلگرام، وارد شدن دانشجویان در بحث و مناظرهگروهی، احساس رضایت دانشجویان از گمنامی و استفاده دانشجویان از تلگرام به ترتیب ضریب همبستگی مثبت 0/341، 0/351، 0/511، 0/449 با ارزش های خانوادگی دارد که همه آنها در سطح معنی داری 0/05 مورد تایید قرار گرفته اند، همچنی بین استفاده دانشیویان از تلگرام و میزان سر وقت بودن نماز همبستگی مثبت و معنی دار 0/446 بدست آمده است در حالی که فرضیه مربوط به رابطه استفاده دانشجویان از تلگرام و همراهی دانشجویان با افراد مذهبی رابطه معنی-داری وجود نداشت. در آخر نیز به ذکر پیشنهادهایی پرداخته شد.7 مذورد تاییذد اذرار گرفتذهانذد

لینک کمکی