فایل word بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب زنان بي سرپرست و بدسرپرست (مطالعه موردي: سازمان بهزيستي شهرستان آمل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب زنان بي سرپرست و بدسرپرست (مطالعه موردي: سازمان بهزيستي شهرستان آمل) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب زنان بی سرپرست و زنان بدسرپرست بود.اینپژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان بدسرپرست وبی سرپرست (90 نفر) تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی مهرگان وابسته به بهزیستی شهرستان آمل بودند که از میان آنان 45نفر با توجه به نقاط برش پرسشنامه ها، دارای اضطراب و افسردگی بوده و به طور تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های اضطراب (بک) صورتگرفت. آموزش مهارت های اجتماعی برای گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به اجرا در آمد. به منظور تحلیل داده هااز تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته نشان داد میانگین نمرات اضطراب گروه های آزمایش در مقایسه با گروه کنترل درمرحله پس آزمون کاهش یافته است، اما تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی مشاهده نشده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت کهآموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش اضطراب زنان بی سرپرست و زنان بدسرپرست اثربخش بوده و میتواند به عنوان یک روشآموزشی برای کاهش اختلالات روانی این افراد استفاده شود.

لینک کمکی