فایل word بررسي تاثير آموزش مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش افسردگي و افزايش خودبسندگي در بيماران دچار درد مزمن شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آموزش مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش افسردگي و افزايش خودبسندگي در بيماران دچار درد مزمن شهر بوشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی و افزایش خودبسندگیدر بیماران دچار درد مزمن شهر بوشهر بود. جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن شهر بوشهر بود.نمونه ی پژوهش با مراجعه به مطبهای عمومی، کلینیکهای فیزیوتراپی و مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی و از بین کسانیکه داوطلب شرکت در پژوهش بودند انتخاب و در نهایت 50 نفر واجد ملاک های ورود به گروهها بودند، گزینش شدند. این افرادبه طور تصادفی به دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) اختصاص داده شدند. هر دو گروه ابزارهای پژوهش در مرحله پیش آزمونو پس آزمون را تکمیل نمودند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس افسردگی بک، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامهخودبسندگی درد نیکولاس بود. مداخله طی 8 جلسه درمان هفتگی به مدت 90 دقیقه در مورد گروه آزمایش اعمال شد. داده هابا استفاده از آزمون آماری مانکوا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی افسردگی افراد گروهآزمایش را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است. همچنین درمان مبتنی بر ذهن آگاهی خودبسندگی درد افراد گروه آزمایشدر مقایسه با گروه کنترل را افزایش داده است. این یافته نشان میدهد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یکرویکرد مداخله ای موثر برای درمان افسردگی بیماران درد مزمن و افزایش خودبسندگی آنان توسط متخصصان سلامت روان مورداستفاده قرار گیرد.

لینک کمکی