فایل word بررسي تاثير آموزش بازي هاي توجهي بر ناتواني در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري خواندن شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آموزش بازي هاي توجهي بر ناتواني در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري خواندن شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر آموزش بازی های توجهی بر ناتوانی در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالیادگیری خواندن شهر اصفهان صورت پذیرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترلاستفاده شد. متغیر مستقل آموزش بازی های توجهی و متغیر وابسته عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیریخواندن است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن که در پایه سومدبستان مشغول به تحصیل در دبستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 می باشند. در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 30 دانش آموز دارای اختلال یادگیری خواندن به تصادف انتخاب و بهصورت تصادفی در 2 گروه 15 نفری گمارده شدند (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل و بر روی گروهآزمایش متغیر مستقل (آموزش بازی های توجهی اعمال گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل فهرست نشانگان نارساخوانیو آزمون هوشی وکسلربرای کودکان، ویرایش چهار بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده های خام، تجزیه وتحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23 با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش بازی های توجهی توانسته منجر به ایجادتفاوت معنادار میانگین نمرات متغیر ناتوانی در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن شهر اصفهان درمرحله پس آزمون در سطح خطای 0/05 گردد (p> 0/001). بنابر یافته های حاصل از این پژوهش می توان از آموزش بازی های توجهی در جهت کاهش ناتوانی در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن شهر اصفهان بهره برد.

لینک کمکی