فایل word بررسي پيش بيني جوسازماني بر اساس مولفه هاي مديريت مشارکتي در مدارس شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پيش بيني جوسازماني بر اساس مولفه هاي مديريت مشارکتي در مدارس شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی جوسازمانی براساس مولفه های مدیریتم شارکتی در معلمان شهر خرم آباد انجام شد. روش کار. جامعه آماری پژوهش،کلیه معلمان شهر خرم آباد بودند که در سال 1395 مشغول به کار بودند. نمونه ای باحجم 220 نفر به روش نمونه گیری خو شه ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شاملپرسشنامه جوسازمانی و پرسشنامه مدیریت مشارکتی می باشد. به منظور تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.یافته ها. نتایج تحلیل تحلیل رگرسیونچندمتغیره ن شان داد که مولفه های مدیریت م شارکتی توان ستند جو سازمانی معلمانرا پیش بینی کنند. نتیجه گیری. بر اساس یافته ها می توان گفت که مولفه هایمدیریت مشارکتی بر جوسازمانی اثر گذارند.

لینک کمکی