فایل word بررسي بهزيستي روان شناختي، تاب آوري و خوش بيني در افراد مبتلا به ديابت و افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بهزيستي روان شناختي، تاب آوري و خوش بيني در افراد مبتلا به ديابت و افراد سالم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که پیامدها و مشکلات فراوانی دارد. این بیماری علاوه بر عوارضیکه بر تعداد کثیری از دستگاه های مختلف بدن می گذارد، گرفتاری های روانی، اجتماعی عمده ای نیزدارد این پژوهش با هدف بررسی بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و خوش بینی در افراد مبتلا به دیابتو افراد سالم می باشد. بدین منظوراز پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، تاب آوری و جهت گیریزندگی استفاده شد. نمونه ها شامل 60 نفر (30 مرد، 30 زن) دیابتی مراجعه کننده به مرکز انجمندیابت استان گیلان و درمانگاه بیمارستان رازی رشت؛ و 60 نفر (30 مرد، 30 زن) سالم که به صورتنمونه در دسترس انتخاب شدند. یافته ها با فراوانی، و آزمون t و همبستگی بررسی گردید. یافته ها حاکی از آن است که، بهزیستی روان شناختی و تفاوت های فردی در افراد سالم و افراد بیمار تفاوت دارد. میزانخودمختاری و زندگی هدفمند در افراد سالم و مبتلا به دیابت تفاوت معناداری دیده نشد. بین میزان تابآوری در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم تفاوت معناداری دیده شد. بین میزان خوش بینی افراد سالم وافراد بیمار تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین بین خوش بینی، تاب آوری و بهزیستی روان شناختیرابطه وجود دارد. در زمینه تفاوت تاب آوری، خوش بینی، بهزیستی روان شناختی در افراد مبتلا به دیابتو افراد سالم از توان پیش بینی چندانی برخوردار نمی باشد. جنسیت در یافته ها تاثیر معناداری نداشتهاست. در یک نتیجه گیری کلی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در دیابت نقش اساسی دارند.

لینک کمکی