فایل word بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي با خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي با خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با خودکارآمددی تحصیلی دانش آموزانبود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دبیرستانهای دولتیشهر تهران نیم سال اول تحصیلی 1395-96 بود. که از این میدان تعدداد 390 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس هایخودکارآمدی موریس (2001) و ویژگی های شخصیتی نیو (1985) بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند کهخودکارآمدی تحصیلی با ویژگی شخصیتی روان نژندگرایی رابطه منفی و معنادار دارد، اما با ویژگیشخصیتی با وجدان بودن رابطه مثبت و معنادار دارد. ویژگی های روان نژندی دارای قدرت پیش بینی منفی وبا وجدان بودن دارای قدرت پیش بینی مثبت برای خودکارآمدی تحصیلی هستند. نتایج پژوهش حاضرنشان می دهد که شخصیت دانش آموزان نقش مهمی در خودکارامدی تحصیلی دارد که لزوم توجه به اینامر در برنامه های تحصیلی و تقویت عملکرد دانش اموزان برای خانواده ها و مراکز آموزشی مشخص می شود.

لینک کمکی