فایل word بررسي اثربخشي موريتا درماني بر دلزدگي زناشويي زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي موريتا درماني بر دلزدگي زناشويي زنان متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل word بررسي اثربخشي موريتا درماني بر دلزدگي زناشويي زنان متاهل انجام شد. جهت غربالگریمراجعه کنندگان، از بین 72 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره .... واقع در.... ، پیش آزمون انجام شد و از بین زنانی که بیشترین نمره را آزمون دلزدگی زناشویی (CBM) کسب نمودند، 30 نفر انتخاب گردید، سپس آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت هفتگی به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای تحت اموزش قرارگرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون دلزدگی زناشویی بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش، از شاخص ها وروش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیلداده ها نشان داد که بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنادار وجود داشت ولی بین نمراتپیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفتکه آموزش مبتنی بر رویکرد موریتا بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان به صورت کلی و هم در 3 بعد دلزدگی جسمانی،دلزدگی عاطفی و دلزدگی روانی موثر بوده است.

لینک کمکی