فایل word بررسي اثربخشي مقايسه آموزش مهارتهاي مطالعه و خودتنظيمي هيجاني بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دبيرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي مقايسه آموزش مهارتهاي مطالعه و خودتنظيمي هيجاني بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دبيرستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اضطراب امتحان نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است که میتواند موجب افت چشمگیر توانایی افراد در هر موقعیتسنجش یا امتحان میگردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه و خودتنظیمیهیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورتآزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی استفاده شده است. جامعه یآماری این پژوهش را کلیهی دانشآموزان پسر مقطع دبیرستان مدارس شهر قم در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل میدادند. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز یک مدرسه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و بااستفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر و مصاحبه بالینی اسپیلبرگر شناسایی و سپس بصورت تصادفی در گروه-های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. این آزمودنی ها در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بطور تصادفی جایگزین شدند،سپس آموزش مهارت خودتنظیمی هیجانی و آموزش مهارتهای مطالعه به عنوان فنون مداخلهای به کار بسته شدند. دراین پژوهش یک گروه آموزش خودتنظیمی هیجانی و یک گروه آموزش مهارتهای مطالعه را تجربه نمودند و گروه دیگرگروه کنترل را تشکیل دادند. نتایج تحلیل واریانس بر تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که اضطراب امتحاندر گروه های خودتنظیمی هیجان و مهارتهای مطالعه در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است.همچنین نتایج نشان داد که خودتنظیمی هیجانی در کاهش هر دو مولفه اضطراب امتحان موثرتر است. به طور کلی نتایجپژوهش نشان داد که با آموزش خودتنظیمی هیجانی و مهارتهای مطالعه می توان راهبردهای کارآمد و سودمندی را برایکاهش اضطراب امتحان در اختیار دانش آموزان قرار داد.

لینک کمکی