فایل word بررسي اثربخشي درمان نوروفيدبک در افزايش توجه تمرکز و بهبود حافظه کاري در دانش آموزان بيش فعال مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي درمان نوروفيدبک در افزايش توجه تمرکز و بهبود حافظه کاري در دانش آموزان بيش فعال مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: با توجه به شیوع مصرف و عوارض ناشی از داروهایی مانند ریتالین در افزایش توجه، پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر درمان نوروفیدبک با پروتکل Beta Training و SMR Training بر بهبود توجه - تمرکز وحافظه کاری دانش اموزان مقطع ابتدایی صورت گرفته است. روش: جهت اجرای این تحقیق، 12 دانش اموز مقطع ابتدایی در بازه سنی 2±9 سال با روش نمونه گیری در دسترس از میان دانش اموزان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 95 کهتشخیص اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) گرفته بودندانتخاب شدنداین دانشجویان در 20 جلسه آموزش نوروفیدبک با پروتوکل تقویت بتا و اس ام آر شرکت کردند. برای سنجش میزان نقص توجه قبل و بعد از مداخله از آزمون IVA استفاده شد و داده های حاصل از تحقیق با روش T همبسته و با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.هم چنین برای بررسی میزان تغییر حافظه کاری از ازمون فراخنای ارقام وکسلر استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که در سطح معناداری P<0.05 بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون توجه دیداری و شنیداری تفاوت معناداری در جهت بهبود وجود دارد. همچنین در سنجش حافظه کاری دانش اموزاننیز تغییرات معناداری در جهت مثبت مشاهده شد.نتیجه گیری:این یافته ها نشان می دهد که آموزش نوروفیدبک با بهبود توجه و همچنین حافظه کاری دردانش اموزان می تواند بعنوان یک روش بدون عوارض جانبی مطرح گردد.

لینک کمکی