فایل word بررسي اثربخشي درمان ترميم شناختي رايانهاي بر بهبود کيفيت زندگي در بيماران وسواسي اجباري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي درمان ترميم شناختي رايانهاي بر بهبود کيفيت زندگي در بيماران وسواسي اجباري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی اثر درمان ترمیم شناختی رایانهای بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران وسواسی اجباری بود. پژوهشحاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. 30 نفر از بیماران وسواسی، اجباریمراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران با کسب نمره بیشتر از 9 بر اساس پرسشنامه وسواس اجباری ییل و براون بهصورت داوطلبانه گزینش وبا گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند وگروه آزمایش به مدت 16جلسه تحت کاربندی برنامه درمانی بازتوانی شناختی کامپیوتری واقع شدند و گروه کنترل به فعالیتهای معمولی خودپرداختند. از پرسشنامه های کیفیت زندگی وار و شوربون (1992) و مقیاس یل-براون وسواسی اجباری گودمن، پرایش وراسموسن (1989) برای جمع آروی داده ها استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ازشاخص های آماری توصیفی شامل شامل میانگین، انحراف معیار و رسم نمودار و همچنین روش های آماری استنباطی شامل آزمونتحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) برای تحلیل فرضیه ها با رعایت مفروضه های آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان ترمیم شناختی رایانه ای بر بهبود کیفیت زندگی بیماران وسواسی اجباری موثر بوده است.می توان نتیجه گرفت که درمان ترمیم شناختی رایانه ای می تواند به عنوان درمانی مقرون به صرفه و موثر برای بهبود کیفیت زندگیبیماران وسواسی اجباری توسط روانشناسان و درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی