فایل word بررسي اثربخشي درمان ترميم شناختي رايانه اي بر بهبود کارکردهاي اجرايي در بيماران وسواسي اجباري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي درمان ترميم شناختي رايانه اي بر بهبود کارکردهاي اجرايي در بيماران وسواسي اجباري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی اثر درمان ترمیم شناختی رایانه ای بر بهبود کارکردهای اجرایی در بیماران وسواسی اجباری بود.پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. 30 نفر از بیماران وسواسی،اجباری مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران با کسب نمره بیشتر از 9 بر اساس پرسشنامه وسواس اجباری ییل وبراون به صورت داوطلبانه گزینش وبا گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند وگروه آزمایش به مدت16 جلسه تحت کاربندی برنامه درمانی بازتوانی شناختی کامپیوتری واقع شدند و گروه کنترل به فعالیتهای معمولی خودپرداختند. از پرسشنامه های کارتهای ویسکانسین و مقیاس یل-براون وسواسی اجباری گودمن، پرایش و راسموسن (1989) برایجمع آروی داده ها استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آماری توصیفی شاملشامل میانگین، انحراف معیار و رسم نمودار و همچنین روشهای آماری استنباطی شامل آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا)برای تحلیل فرضیه ها با رعایت مفروضه های آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان ترمیم شناختی رایانه ای بر بهبود کارکردهای اجرایی بیماران وسواسی اجباری موثر بوده است. میتوان نتیجه گرفت که درمان ترمیمشناختی رایانه ای می تواند به عنوان درمانی مقرون به صرفه و موثر برای بهبود کارکردهای اجرایی بیماران وسواسی اجباری توسطروانشناسان و درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی