فایل word بررسي اثربخشي آموزش مثبت انديشي بر شادکامي جانبازان ضايعه نخاعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي آموزش مثبت انديشي بر شادکامي جانبازان ضايعه نخاعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر میزان شادکامی جانبازان ضایعه نخاعی انجام شده است، بدین منظور تعداد 30 نفر از جانبازان ضایعه نخاعی به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی وکنترل قرار داده شدند. سپس در مرحله پیش آزمون و قبل از انجام مداخله پرسشنامه شادکامی آکسفورد بر روی هردو گروه آزمودنی اجرا گردید. سپس گروه آزمایشی 13 جلسه یک تا یک و نیم ساعته آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی را دریافت کردند و در پایان مداخله پرسشنامه شادکامی آکسفورد مجددا بر روی هر دو گروه آزمایشی و کنترل، اجرا گردید. ضمنا بدلیل رعایت ملاحظات اخلاقی پس از انجام پرسشنامه های پنج جلسه آموزش فشرده مبتنی بر مثبت اندیشی برای گروه کنترل نیز درنظر گرفته شد. تحلیل نتایج این بررسی با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری انجام شد. و این نتیجه حاصل شد که: بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی در میزان شادکامی جانبازان ضایعه نخاعی موثر است. برهمین اساسی می توان از مداخله مبتنی بر مثبت اندیشی برای افزایش شادکامی جانبازان ضایعه نخاعی بهره بره.

لینک کمکی