فایل word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر سلامت روان و کيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر سلامت روان و کيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده شهر شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : پدیده ای به نام زن سرپرست خانوار، یک مسیله اجتماعی است که امروز در همه ی کشورهاوجود دارد که تحقیقات پی شین ن شان داده ا ست زنان سرپر ست خانوار از آ سیب پذیرترین افراد جامعه هستند.هدف پژوهش حا ضر تعیین اثربخ شی آموزش تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان سرپر ستخانواده شهر شیراز می باشد. روش کار: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش زنان سرپرست خانواده مراجعه کننده به کمیته امداد امامخمینی (ره) شهر شیراز بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 29 مادر بودند که به طور در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. از پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامت روانبرای جمع آوری داده ها استفاده شد. گروه آزمایش 12 جلسه ی 90 دقیقه را به صورت هفتگی دریافت کردند،گروه کنترل هیچ مداخله مشخصی را دریافت نکردند. در پایان هر دو گروه مجددا ارزابی شدند. داده ها ازطریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بهطور معناداری بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان سرپرست خانواده شهر شیراز موثربوده است.نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش تنظیم هیجان را به عنوان روش موثر در بهبود کیفیتزندگی و سلامت روان زنان سرپرست خانواده و افزایش سطح سلامت روان این زنان پیشنهاد داد.

لینک کمکی