فایل word بررسي اثر تعديل کننده وضعيت اقتصادي بر رابطه بين حل مسيله و سلامت روان زنان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر تعديل کننده وضعيت اقتصادي بر رابطه بين حل مسيله و سلامت روان زنان شاغل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده وضعیت اقتصادی بر رابطه بین مهارت حل مساله و سلامت روانزنان شاغل در مراکز بهزیستی شهرکرج صورت گرفت. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود، جهت رسیدن به این هدف ازجامعه زنان شاغل این مراکز تعداد 199 به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس پرسشنامه های حل مساله کسیدیو لانگ (1996) و پرسشنامه سلامت روان کلدبرگ (1989) بر روی گروه نمونه به اجرا در آمد. سپس داده ها جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار spss17 و مدل آماری تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: بررسی سوال های پژوهش نیز نشان داد که بین حل مساله و سلامت روان زنان شاغل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادوضعیت اقتصادی با سلامت روان و حل مساله رابطه معنی داری ندارد، بر این اساس میتوان گفت که وضعیت اقتصادینمی تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین حل مساله و سلامت روان در زنان شاغل عمل کند. عدم همخوانی نتیجهاین سوال با یافته های پیشین، نحوه انتخاب آزمودنی، نوع پاسخ های آزمودنی ها، پاسخ های صادقانه آزمودنی ها و... بودهاست. نتیجه گیری: زنان شاغلی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند هم توانایی حل مساله بالاتری دارند هم بهتر می توانندگام هایی در جهت سلامت روان خود برداند.

لینک کمکی