فایل word بررسي آگاهي و نگرش زنان کارمند شهر شيراز نسبت به سرطان دهانه رحم و انجام تست پاپ اسمير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آگاهي و نگرش زنان کارمند شهر شيراز نسبت به سرطان دهانه رحم و انجام تست پاپ اسمير :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان دهانه رحم شایع ترین نوع سرطان در کشورهای در حال توسعه می باشد، تشخیص زود هنگام آن با انجامتست دهانه رحم (پاپ اسمیر) امکان پذیر است. بیماران مبتلا به آن با مشکلات روانشناختی زیادی از قبیل اضطراب،افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و بسیاری دیگر مواجه می شوند که شاید علت اصلی آن از دست دادن نقش خود درجامعه و خانواده می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش زنان کارمند شهر شیراز نسبت به سرطان دهانهرحم و انجام تست پاپ اسمیر می باشد.روش: پژوهش حاضر بر روی 151 زن کارمند 15 تا 58 سال که در شبکه بهداشت و درمان دانشگاه شیراز و علوم پزشکیمشغول به کار بودند درشهر شیراز انجام گرفت. انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری دردسترس بود.ابزار گردآوری دادههای این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 50 سوالی بود که پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0/82 محاسبهشد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 16 و استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) وآزمون تعقیبی توکی بود.یافته:یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین آگاهی افراد ،گروه شغلی و تحصیلات آن ها رابطه معنی داری وجود نداردولی بین آگاهی و وضعیت تاهل افراد رابطه معنی دار وجود دارد،افراد متاهل نسبت به افراد مجرد آگاهی بیشتری در موردسرطان دهانه رحم و تست پاپ اسمیر دارند. در زمینه نگرش بین نگرش افراد و وضعیت تاهل رابطه معناداری وجودداشت، افراد مجرد نسبت به افراد متاهل نگرش مثبت تری در مورد سرطان دهانه رحم داشتند. همچنین در این پژوهشبین میزان آگاهی و انجام تست پاپ اسمیر رابطه معنی داری مشاهده شد بدین معنی که هرچه میزان آگاهی و نگرش افرادبالاتر باشد، تمایل افراد برای انجام تست غربالگری افزایش می یابد.بحث و نتیجه گیری: با اینکه سرطان دهانه رحم یک سرطان قابل پیشگیری می باشد سالانه تعداد زیادی از زناندرکشورهای در حال توسعه نظیر ایران به آن مبتلا می شوند، که به نظر می رسد با آگاهی ضعیف نسبت به سرطان رحم وفقدان برنامه غربالگری مناسب ارتباط مستقیم دارد.با توجه به نقش کلیدی که زنان در عرصه های مختلف در کشورمانعهده دار هستند شاید افزایش نگرش وآگاهی آنها در این زمینه می تواند از اولین گام های مهم و ضروری جهت پیشگیریو درمان زود هنگام مشکلات جسمانی و روانشناختی ناشی از آن باشد.

لینک کمکی