فایل word ايماگوتراپي راه حلي بر تعارضات زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايماگوتراپي راه حلي بر تعارضات زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش اثر بخشی آموزش ایماگوتراپی (ارتباط درمانی) در حل تعارضات زناشویی بود. روش پژوهشآزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی که در سال 95 به مرکزمشاوره آرامش مراجعه کرده بودند. برای این منظور از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش که در آزمونزناشویی نمرات بالاتر از 25 کسب کرده بودند، نمونه ای با حجم 30 نفر انتخاب (نمونه در دسترس) و به صورت تصادفیدر دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نخست تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی آزمودنی ها با دو پرسشنامهکیفیت زندگی و تعارض زناشویی اینریچ اندازه گیری شد. مداخله آزمایشی (ایماگوتراپی) بر روی گروه آزمایش در 9جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای 3 بار اعمال گردید. پس از اتمام مداخلات درمانی، دوباره تعارضات زناشویی و کیفیت زندگیآزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-23 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی، تیتست نتایج به دست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری P<0/05نشان داد که آموزش گروهی ایماگو تراپی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان به طور کلی تاثیر داشته و از لحاظ آماری معنا دار بود.

لینک کمکی