فایل word اوتيسم: عوامل عصب شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اوتيسم: عوامل عصب شناختي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اوتیسم اختلال عصبی رشدی است که با رفتارهای تکراری و محدود شده و نقص در رفتارهای اجتماعی و ارتباطی مشخصمیشود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل عصب شناختی در اوتیسم انجام گرفت. در این راستا، ابتدا نظریه های عصب-شناختی درباره اوتیسم مطرح گردید و سپس عوامل عصب شناختی اختلال طیف اوتیسم بررسی و تبیین شد. سبب شناسینارسایی های رشدی منشا آنها را رشد عصبی اولیه می داند. عوامل عصب شناختی اختلال طیف اوتیسم هم از بعد زیستی و هماز بعد محیطی قابل بررسی اند. پژوهش های بالینی نشان داده است که هر دو بعد زیستی و محیطی نقش عمده ای در ایجاداوتیسم ایفا میکنند. بنابراین اوتیسم یک اختلال چند عاملی است. ازجمله عوامل زیستی در بروز اختلال اوتیسم می توان بهعوامل ژنتیکی و کروموزومی، حجم و رشد کلی مغز، تفاوت در ساختمان مغز، تفاوت در عملکرد مغز، نظریه نورون آینه ای،تفاوت در سطح انتقال دهنده های عصبی، و تفاوت در الکتروفیزیولوژی اشاره کرد. و عواملی چون تراتوژن ها و عواملبیوشیمیایی، عفونت های ویروسی، هورمون تیرویید، و آسیب با واکسیناسیون از مهمترین عوامل محیطی ایجاد این اختلالمی باشند. هر یک از عوامل یاد شده از دیدگاه عصبشناختی بروز اختلال اوتیسم را توجیه کرده و مشکلات عصب شناختی ایناختلال را نشان می دهد.

لینک کمکی