فایل word انتظار والدين با اضطراب امتحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انتظار والدين با اضطراب امتحان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی متون مربوط به رابطه بین فایل word انتظار والدين با اضطراب امتحان انجام شد.روش: بررسی به شکل مروری بر متون موجود صورت گرفت.یافته ها و نتیجه گیری: اضطراب امتحان با شیوه های فرزندپروری والدین و کمال گرایی والدین رابطه دارد. کمالگرایی والدین در اضطراب امتحان تاثیر گذار است.کمال گرایی مثبت والدین با اضطراب امتحان رابطه منفی معناداری داردو کمال گرایی منفی والدین با اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری دارد. سبک فرزندپروری اضطراب امتحان دانشآموزان را پیش بینی می کند و بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با اضطراب امتحان رابطه منفی معناداری وجود دارد، درحالیکه بین سبک های استبدادی و آزاد گذارانه با اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود ندارد. والدین انتظارات خود ازفرزندان در حدتوان و استعداد آنها بیان کنند.

لینک کمکی