فایل word ارزيابي کيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از مبتلايان به ملال جنسيتي قبل و بعد از جراحي تغيير جنسيت و مقايسه ي آنها با گروه شاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از مبتلايان به ملال جنسيتي قبل و بعد از جراحي تغيير جنسيت و مقايسه ي آنها با گروه شاهد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از مبتلایان به ملال جنسیتی قبلو بعد از جراحی تغییر جنسیت و مقایسه ی آنها با گروه شاهد، است.روش: این پژوهش، یک مطالعه ی مقطعی از نوع طرح های علی مقایسه ای است. تعداد 105 آزمودنی (35 بیمارمبتلا به ملال جنسیتی قبل از عمل جراحی، 35 بیمار مبتلا به ملال جنسیتی بعد از عمل جراحی و 35 فرد نرمال)، بهشیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREEF) و پرسشنامه ی چندوجهی شخصیتی مینه سوتا فرم 2 (MMPI-2)، بودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)، استفاده شد. یافته ها: بین مبتلایان به ملال جنسیتی بعد از جراحی و مبتلایان به ملال جنسیتی قبل از جراحی در کیفیت زندگیو ویژگی های شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد (p> 0/01)، اما این تفاوت در مبتلایان به ملال جنسیتی بعد از جراحی و گروه بهنجار معنادار نیست (P<0/05).نتیجه گیری: نمرات کیفیت زندگی در مبتلایان به ملال جنسیتی قبل از جراحی به طور معناداری از مبتلایان بهملال جنسیتی بعد از جراحی و افراد بهنجار کمتر است. همچنین، نمرات نابسامدی، سایکوپاتی و اسکیزوفرنی درمبتلایان به ملال جنسیتی قبل از جراحی بطور معناداری از مبتلایان به ملال جنسیتی بعد از جراحی و گروه بهنجاربیشتر است. نمرات پارانویا، ضعف روانی، هیپومانی و درونگرایی در مبتلایان به ملال جنسیتی قبل از جراحی بطورمعناداری از مبتلایان به ملال جنسیتی بعد از جراحی بیشتر است.

لینک کمکی