فایل word ارتباط مکانيزم هاي دفاعي با بحران هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط مکانيزم هاي دفاعي با بحران هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی فایل word ارتباط مکانيزم هاي دفاعي با بحران هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر کرمانشاه به انجامرسیده است. این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه ونمونه های آن را 95 نفر از دانشجویان تشکیل داده اند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار های این مطالعه راپرسشنامه سبک های دفاعی مارتینی و پرسشنامه بحران هویت که احمدی تالیف کرده تشکیل داده اند. نتایج حاصل ازطریق آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن بودند که بین مکانیزم های نارزنده ساز ، خیالپردازی اوتیستیک در سطح (P0/01)، و فرافکنی و بدنی سازی و پرخاشگری منفعلانه در سطح (P0/05) با بحران هویت ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین، از میان مکانیزم های دفاعی فقط سه مکانیزم خیال پردازی اوتیستیک، فرونشانی و ناارزنده سازی از توان پیش بینی برای بحران هویت برخوردارند.

لینک کمکی