فایل word ارتباط ذهن آگاهي، همجوشي شناختي و شخصيت جامعه پسند در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط ذهن آگاهي، همجوشي شناختي و شخصيت جامعه پسند در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر فایل word ارتباط ذهن آگاهي، همجوشي شناختي و شخصيت جامعه پسند در دانشجويان بود. روش: روشپژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. برای این منظور نمونه ای به تعداد 370 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که درسال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ارزیابی ذهن آگاهی براون و رایان (2003)، پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (2010) و پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر (2002) استفاده شد. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های لامبدای ویکلز و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ذهن آگاهی ارتباط منفی معنیداری با همجوشی شناختی (P<0/01) و با شخصیت جامعه پسند ارتباط مثبت معنی داری (P<0/01) دارد. همجوشی شناختی نیز با شخصیت جامعه پسند ارتباط منفی معنی دار داشت (P<0/05). نتایج آزمون لامبدای ویکلز نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعهپسند تفاوت معنیداری مشاهده نشد (P> 0/05). در این پژوهش قویترین ارتباط بین ذهن آگاهی و شخصیت جامعه پسند با 0/37 درصد است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین سه متغیر، همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد، و از آنجا که این متغیرها در آینده حرفه ای دانشجویان موثراند، لذا به کارگیری روشهای شناختی و رفتاری در جهت بهبود و ارتقای ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان امری ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی