فایل word اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهد انجام شده است. جامعهآماری این تحقیق شامل کلیه سالمندان شهر مشهد بود بود. نمونه این تحقیق شامل 40 نفر از سالمندان واجد شرایطمی باشد. این نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس از بین این سالمندان و به صورت کاملا تصادفی به دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970)استفاده شد. دادهها براساس روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرمافزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهد (P<0/05) موثر بوده است.نتایج حاصل از پژوهش، تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر تنیدگی ادراک شده و اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهدآشکار ساخت و اهمیت توجه به مطالعاتی از این قبیل را برای مشاوران، مربیان و مسوولان امر مشخص نمود.

لینک کمکی