فایل word اثربخشي مديريت استرس بر استرس و فشارخون (سيستوليک، دياستوليک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مديريت استرس بر استرس و فشارخون (سيستوليک، دياستوليک) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش مطالعه شبه تجربی است، جامعه پژوهش در این تحقیق، دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کنگاور بودند. نمونهای به حجم 36 نفر از جامعه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آموزش مدیریت استرس و کنترل قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه DASS-42 و فشارسنج عقربه ایی بود. استرس و فشارخون افراد پیش و پس از آزمون اندازه گیری و ثبت شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ساختار یافته 1/30 ساعته در هر هفته شرکت کردند، ولیگروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. برای تحلیل توصیفی داده ها از مشخصه های آماری نظیر میانگین و انحراف معیارو در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیلکوواریانس نشان داد که روش مدیریت استرس بر کاهش استرس و فشارخون سیستولیک دانشجویان تاثیر داشته است، اماتاثیر معناداری بر فشار خون دیاستولیک نداشته است. نتیجه گیری:اعمال مدیریت استرس می تواند به منزله روش مداخلهای مفید در بهبود فشار خون دانشجویان دارای استرس بالا به کار رود.

لینک کمکی